Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zaterdag 31 december - Oudejaarsdienst

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zaterdagavond 31december 2022, aanvang 19.30 uur

 

 Oudjaarsavond

 

ouderling van dienst        René Molenaar

diaken van dienst            Nel Brasser       

kerkrentmeester            Matty Jesmiatka

lector                    Ineke Kusse

organist                Cees Sanderse        voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Calina de Visser        koster                    Jasper Overgaauw   

beeldpresentatie            Ad Stroo en Bram Bliek                                       

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  NLB 512: 1,2,3 en 4

 

Bemoediging en groet:

v. Woord ons gegeven, God in ons midden,
    toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
    Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
    Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.  

a: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

v. Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
    Dat wij niet vallen terug in het stof.
    Zend uw geest, dat wij worden herschapen.               

a. Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

v. Dat wij U horen, dat wij u leven,
    mensen voor mensen, alles voor allen.
    Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.                 

 a. Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

v.  Wees hier aanwezig, woord ons gegeven,
    dat wij u horen met hart en ziel. 

 

Zingen: NLB 512: 5,6 en 7

 

Inleiding op deze dienst

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 


Zingen: NLB 489: 1 en 2

 

De Schriften

 

Begroeting:  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

 

Lezing: Ezechiël 47: 1 - 9

 

Zingen: NLB 489: 3

 

Verkondiging

 

Video: Avinu Malkeinu, gezongen door Barbra Streisand

 

Dienst van gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp


Slotlied – LB 513: 1,2,3 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie hieronder.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: Eindejaarscollecte (oudjaar)

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. In de kerk is iedereen welkom aan de tafel van de Heer. Aan Zijn tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en uit te delen. Vanaf die tafel gaan we de wereld in om handen en voeten te geven aan die genade. Het jaarthema van de Protestantse Kerk 'Aan tafel!' wil ons inspireren een open en uitnodigende gemeente te zijn. We zetten ons in om Gods liefde en genade te laten doorklinken in de activiteiten van onze gemeente. Uitnodigende activiteiten voor jong en oud, die toerusten, verbinden en inspireren. Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. Geef aan de eindejaarscollecte

tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over op de bankrekeningnummer van de kerk of met via de acceptgirokaart. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!


2. Noodhulp aan Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

*Morgen 1 januari is er geen dienst in de Catharinakerk. Wij adviseren om de dienst in de Odolphuskerk te Meliskerke te bezoeken. Aanvang: 10.00 uur.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug