Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Startzondag 11 september 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 11 september 2022, 

9.30 uur

 Startzondag 2022

 

ouderling van dienst            René Molenaar       
diaken van dienst            Ad Stroo           
kerkrentmeester            Matty Jesmiatka   
lector                    Jan Koppejan

organist                Cees Sanderse

voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Marian van den Berg

koster                    Rianne Vos

beeldpresentatie            Corrie Roelse en Jos Boot

 

Met medewerking van een zanggroep onder leiding van Ad Stroo

 

Orgelspel/pianospel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 280: 1 - 7

                1. allen

                2. kant van de bus

                3. kant van de preekstoel

                4. zanggroepje

                5. kant van de bus

                6. kant van de preekstoel

                7. allen

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Welkom en uitleg over deze dienst

 

Gebed om vergeving uit Iona.

 

v.:  Voor God en met Gods mensen

      belijd ik mijn gebrokenheid;

      mijn eigen leven doe ik tekort,

      anderen doe ik geen recht,

      en ik beschadig de schepping.

a.:  MOGE GOD JE VERGEVEN, 

      CHRISTUS JE VERNIEUWEN EN 

      DE GEEST JE DOEN GROEIEN IN LIEFDE.

v.:   Amen

 

a.:  VOOR GOD EN MET GODS MENSEN 

      BELIJDEN WIJ ONZE GEBROKENHEID;

      ONS EIGEN LEVEN DOEN WIJ TEKORT,

      ANDEREN DOEN WIJ GEEN RECHT,

      EN WIJ BESCHADIGEN DE SCHEPPING.

v.:  Moge God je vergeven, 

      Christus je vernieuwen en 

      de geest je doen groeien in liefde.

a.:  AMEN

 

Lied - LB 150a : 1, 2, 3 en 4

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften tezamen met ontbijt en gesprek

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Zingen: LB 388: 1, 2, 3, 4 en 5

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 24: 25 - 35

 

Gespreksgedeelte en woordwolk, zie bijgevoegd vel.

 

De korenaren en de druiven worden naar de bloemschikking gebracht

 

Muziek: 'Eat this bread, drink this cup' uit Taizé

https://www.youtube.com/watch?v=I1szB_qtDpw 

 

Refrein:

Eet dit brood, drink deze beker, kom naar Mij toe en je hebt geen honger.

Eet dit brood en drink deze beker

Vertrouw mij, en je zult geen dorst hebben

 

1. Ik ben het brood des levens, het ware brood, gezonden door de Vader.

 

Refrein:

 

2. Jullie voorouders aten het manna in de woestijn maar dit is het brood dat uit de hemel komt.

 

Refrein:

 

3. Eet zijn vlees en drink zijn bloed, en Christus doet jou opstaan op de laatste dag.

 

Refrein:

 

4. Wanneer je gelooft en dit brood eet, zullen wij eeuwig leven.

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 425

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mw. S. Obbink-Zeilstra, D. Koddelaan 23.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: Diaconaat eigen gemeente
De collecte van deze zondag is bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente. Verschillende activiteiten zoals de kerstattenties, een extraatje voor de minima met kerst, bloemen of attenties bij bijzondere gelegenheden worden door de diaconie financieel ondersteund. Ook in onze dorpen is financiële nood en
wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie:  NL55RABO0375552995

 

2. Nooldhulp voor PAKISTAN (groene collectebus)

Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.
Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd.
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket. Inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee. Onze dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift?

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

* Morgengebed- Elke woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een morgengebed. Een klein halfuur van bidden, bijbel lezen, stilte en muziek/zang. We beginnen om 8.45 uur en na afloop drinken we met elkaar een kop koffie of thee. Van harte welkom!

 

* Volgende week zondag 18 september gaat ds. Maria Baan voor in de dienst van Schrift en Tafel. Muzikale medewerking wordt verleend door het jongemannen koor De Coolsingers, onder leiding van Arie Hoek. Na het koffiedrinken zullen de mannen nog een klein concertje geven in de kerk. De toegang is gratis.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug