PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 28 februari 2021 zondag 28 februari 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 28 februari 2021, 14.30 uur
Verbintenisdienst voor ds. Maria Baan
2e zondag in de Veertigdagentijd

ouderling van dienst                 Ineke Kusse-van de Vreugde
diaken van dienst                     Henny van Os
kerkrentmeester                       Aart Walraven
organist                                   Arie Hoek
voorgangers                             ds. Sytze de Vries / ds. Maria Baan
koster                                      Rianne Vos
beeldpresentatie                       Ad Stroo / Jos Boot


De dienst kan niet fysiek worden bezocht maar is (behoudens dienstdoende gemeenteleden) uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid.

In deze dienst is er extra muzikale medewerking van sopraan Maartje Stroo en Ad Stroo op cornet, begeleid door organist Bert Geleijnse.


Orgelspel: J.S Bach, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (BWV 709)

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Om te beginnen

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Aanvangslied –  Lied 209: 1, 2 en 3

Bemoediging en groet -waarna allen gaan zitten-

Gebed om ontferming

Lied: Zingend Geloven 4-58
                        orgel; tekst gesproken door Sytze de Vries

Aan elkaar verbinden

Inleidende woorden

Gezongen gebed om de Geest: Lied 671

Bij de bijbel

God heeft het eerste woord. Wij hebben Gods Woord meegekregen voor onderweg. In verhalen lezen we hoe God met mensen om wil gaan, dóór de geschiedenis van het leven heen. Dit Woord wordt levend wanneer mensen naar deze verhalen luisteren en ze doorvertellen.

Jij Maria, mag in deze gemeente het Woord uitleggen, vertalen en vertolken. Jij bent dienaar van het Woord. Je zoekt eigen woorden om te kunnen zeggen wat geschreven staat. Je staat in de lange rij van vrouwen en mannen die je zijn voorgegaan, van Mirjam tot Mozes, tot vandaag de dag toe.

Zingen: op de melodie van Lied 134:

            Gij Geest die woorden leven doet
            zodat ons oor het woord ontmoet
            waarmee Gij roept wat nog niet is,
            uw toekomst, uw geschiedenis.


Bij het doopvont

Bij het doopvont ontvangen wij het teken van het water. Het is als de Rode Zee waar het volk Israël doortrok, weg uit de slavernij van Egypte. En zoals het water van de Jordaan, de grens naar het land van belofte. En zoals bij Jezus, toen Hij zich boog om zich door Johannes te laten dopen. De doop is het teken dat God met ons begonnen is en met ons mee wil gaan.

Maria, ook jij mag water in je handen nemen en mensen dopen, kinderen en volwassenen. In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zingen: op de melodie van Lied 134:

            God roept ons uit de moederschoot
            en stelt ons aan het leven bloot.
            Maar geeft door ’t water van de doop
            een teken van geloof en hoop.

Bij de tafel

De tafel staat altijd voor ons klaar: brood en wijn als voedsel voor onderweg, om honger te stillen en dorst te lessen. Aan de tafel worden we deelgenoten, samen delend in Christus’ leven dat Hij voor ons gegeven heeft. We delen het brood en beker met elkaar, zeggen en zingen wat Jezus er mee bedoeld heeft en houden zo het leven uit, totdat Hij komt.

Zo mag jij, Maria, brood breken en wijn schenken, dankzeggen en delen. Je mag steeds weer ervaren dat de tafel van de Heer voor kleinen en groten, vrouwen en mannen, het middelpunt van de gemeente is.

Zingen: op de melodie van Lied 134:

            Doe dit tot mijn gedachtenis
            gedenk mijn laatste avonddis.
            Voor ieder mens zal brood en wijn
            tot heil en ook tot zegen zijn.


In het midden van de gemeente

Waar twee of drie verzameld zijn is de Heer in hun midden.
Hier komt de gemeente bijeen om te dienen, te leren, te vieren en te delen; een gemeenschap van mensen die om elkaar geven en die elkaar niet uit het oog verliezen.

Jij Maria, mag voorgaan in de liturgie; in groet en zegen, in kyrië en gloria, in gebeden en liederen help je gestalte te geven aan de eredienst. Je werk is veelzijdig: uitnodigend en bemoedigend, op zijn tijd aansporend, altijd gul met liefde, nooit zonder zorg voor de gemeente, de mensen die op je pad komen. Zo zul je hier zijn in het midden van de gemeente.

Zingen: Op de melodie van Lied 134:

            En als wij treden in de kring
            rondom uw heil en zegening.
            Verenig ons en maak ons vrij
            van dood en schuld en slavernij.


Gebed

Vraag aan Maria Baan

Maria Baan,
Je bent bevestigd in het ambt van dienares van het Woord. Je bent geroepen door geloof in onze God. Je weet je gebonden aan en verbonden met de Schrift: Stem van God, bron van verkondiging, bemoediging en inspiratie, leidraad in geloof en leven. Je hebt beloofd in je hart te bewaren, wat in vertrouwen tot je is gekomen. Je weet je verbonden met de kerk, mensen bijeen in de naam van Jezus Christus. 

Maria, aan het begin van je ambtsbediening in Zoutelande vraag ik je:
Beloof je het ambt op deze plaats, naar welke je in geloof bent geroepen, trouw, integer en zuiver te bedienen, in liefde en openheid voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Antwoord: Ja, dat beloof ik!


Zegen


Aanvaarding en verwelkoming

Gemeente van Jezus Christus, belooft u Maria Baan als dienares van het Woord in openheid in uw kring te ontvangen, haar te omringen met uw meeleven, te dragen in uw gebeden en samen met haar de weg van het geloof te gaan, de weg die ons gewezen is door de Eeuwige?

Antwoord: DAT BELOVEN WIJ!

Zingen: Lied 841: 1 – 4


Orgelspel


Online contact met de kinderen


Dienst van het woord

Begroeting  vg.           De vrede van onze Heer is met u
                   allen         En zijn genade met u

Bij de liturgische schikking

Thema van de Veertigdagentijd:
            Ik ben er voor jou
            Zeven keer barmhartigheid

(1e zondag Veertigdagentijd: De zieken bezoeken.)
(“Ik was ziek en jullie bezochten mij”.)

2e zondag van de Veertigdagentijd:
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken (Mattheus 25: 35) 

Na een paar droge zomers is bij ons ook het besef gegroeid 
dat de aanwezigheid van water niet altijd vanzelfsprekend is. 
Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput.
In de Bijbel staat dorst vaak ook voor de dorst naar God: zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God (Psalm 42)
Als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft, door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.
Daarom deze week glazen water in de schikking waarin bloemen van de hyacint drijven.
De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van blauwe bloempjes en ranken van de maagdenpalm die ook blauwe bloemen heeft.Eerste schriftlezing –   1 Koningen 19: 9 – 18

Tweede schriftlezing – Marcus 9: 1 – 10

Zingen: Lied 544: 1 – 5

Uitleg en verkondiging

Zang en orgelspel: John Rutter, Pie Jesu (uit Requiem)

Welkomstboodschap gemeenteleden

Dienst van het antwoord
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – Lied 691: 1, 2 en 3

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): Orgelspel: J.S. Bach, Preludium in G dur (BWV 568)

Sprekers:
 
 • drs. Rob van der Zwaag
     burgemeester van de gemeente Veere
 
 • ds. Petra van Oosten
     consulent
 
 • ds. Anne-Gera Los
     predikant van het cluster
 
 • Bram Marcusse
     voorzitter van de dorpsraad Zoutelande
 
 • mevr. Adrie Flikweert-van den Broek
     scriba van de kerkenraad PG Kerkdriel:
   
Afsluiting

De gaven voor vandaag zijn bestemd voor:
       *    Missionair Werk Pioniersplekken (zie toelichting)
*    Plaatselijk kerkenwerk

Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw W. Cijvat-van Sighem, Borné 36.

Inzameling van de gaven toegelicht:
2e zondag van de veertigdagentijd; Missionair Werk Pioniersplekken. In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekend niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap, waarbij de boodschap van het evangelie niet wordt losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de protestantse kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Geef in de collecte of maak uw gift over op NL10 ABNA 0444 444 777, ten name van Protestantse Kerk  onder vermelding van “missionair werk februari”. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken.

Vesperuitzending
Donderdag 4 maart om 19.00 uur zal vanuit de Catharinakerk een vesper uitgezonden worden, opdat u in deze periode van inkeer en nieuwwording kunt toeleven naar het feest van de opstanding. De uitzending zal worden ingevuld door plaatselijke gemeenteleden met gebed, lezing en muzikale momenten.
De vesper is live en achteraf mee te beleven via “Kerkdienst gemist”.

Volgende week zondag 7 maart 2021 gaat voor ds. Maria Baan.
Aanvang dienst 10.00 uur. 

Deze dienst mag fysiek niet worden bijgewoond door publiek.

40 dagenboekje 2021 Thema: “Ik ben er voor jou”  
Hoewel de samenstellingscommissie van het 40-dagenboekje 2021 niet fysiek bij elkaar kon komen is het toch gelukt om een boekje samen te stellen. Met de hulp van onze gemeenteleden is het een gevarieerd boekje geworden van gemeenteleden, die met elkaar willen delen, waar men de hoop uit haalt in deze bizarre coronatijd. Wij hopen dat u in deze tijd ook hoop uit het boekje kunt putten. Nu we niet in de kerk bij elkaar kunnen komen moeten we andere wegen zoeken om de boekjes bij u te krijgen. U kunt hiervoor terecht bij Franny Pattenier, Sloestraat 3, tel. 561847 of Ineke Kusse, Scheldestraat 7, tel. 562494.
U kunt ook een email sturen naar pastoraat@pknzoutelande.nl .
Als u buren, vrienden, bekenden of familie een boekje zou willen geven dan kan dat zolang de voorraad strekt. Voor de drukkosten van het boekje is een vrijwillige bijdrage altijd welkom. De commissie heeft een enorme inspanning moeten doen om het geheel voor elkaar te krijgen en daarvoor onze hartelijke dank.
Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.