PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 7 februari 2021 zondag 7 februari 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 7 februari 2021, 10.00 uur

Zondag van het Werelddiaconaat
5e zondag na Epifanie

ouderling van dienst                 Jos Boot                      
diaken van dienst                     Ad Stroo           
kerkrentmeester                       Karin Wouters   
organist                                   Cees Sanderse                        
voorganger                              Ds Tineke Zijlstra, Utrecht         
koster                                      Nelie Bliek
beeldpresentatie                       Bram Bliek/Jan Janse               

De dienst kan niet Fysiek worden bezocht, maar is uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid.

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

In de kerk en thuis, kan een kaars worden ontstoken .

 -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Lied 142; 1, 2 en 4 orgel + lezen
 
  1. Tot God de Heer hief ik mij stem ik roep tot Hem ik smeekte Hem. Alles wat mij benauwt heb ik de Here toevertrouwd.
  2. Wanneer mijn geest in mij versmacht kent Gij mijn pad staat Gij op wacht. Al mijn beweging gaat Gij na, waar ik ook ga, waar ik ook sta.
4    Tot u roep ik dat Gij o Heer mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer, mijn deel, mijn erve in het land der levenden, mijn onderpand.Stilte, Bemoediging en groet
Vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
Allen    die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg.      Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

GROET

Drempel

Toelichting    (beamerbeeld)

Gebed: Kyrië, om vergeving en vernieuwing en glorie voor God

Filmpje

Zingen: Liedboek 281, 1 – 4

1.Wij zoeken hier uw aangezicht, God houdt uw oog op ons gericht, Kyrie eleison
2.doorbreek de ban van ons gemis met licht dat niet te doven is,
Kyrie eleison
3.Gij roept ons met een nieuwe naam uit dit genadeloos bestaan
Kyrie eleison.
4 Verschijn ons als de dageraad Gij zon die ons te wachten staat,
Kyrie eleison.

Glorie voor God

De Schriften

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing uit de Schrift: Marcus 1, 29 – 39
Orgel  + lezen: Liedboek 158, 1 en 3

1God zij geloofd uit alle macht, Hij komt Zijn volk bevrijden en heeft aan Israël gebracht verlossing in zijn lijden Hij heeft zijn teken opgericht verheffing van het aangezicht voor heel het huis van David, zoals voorlang geschreven stond heeft Hij gedacht aan zijn verbond, zo doet Hijj ons herleven.

3Gij zijt de stem der profetie sprekend van mededogen want eens zal  ieders oog hem zien de opgang uit de hoge. Gezegend  zij de dageraad het licht dat weldra schijnen gaat voor wie in duister kwijnen. Hij walde schaduw van dood beschamen met zijn morgenrood. Op aarde daalt de vrede.

Beamer  Beeld

Verkondiging: Bid als werk. Bidden in de woestenij

Stilte

Muziek: Orgel

Orgel en stem: Liedboek 215, 2, 4 en 5

2Rondom wie bidden dag aan dag, zijn wonderen die geen oog ooit zag, een nieuw geloof een nieuwe hoop, een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.
4Wie van zich afziet naar God toe loopt in het licht en wordt niet moe. Het schijnsel van hemel gaat over de dag van vroeg tot laat.
5Houd dan de heel in het oog maar hef uw hart niet al te hoog; op aarde hier, op aarde thans ziet gij een bovenaardse glans.

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “onze Vader”Slotlied – lied 534

Film Nederland zingt

1 Hij die de blinden weer liet zien hun ogen kleur liet ondervinden is zelf het licht dat ruimte geeft, ons levenslicht de Zoon van God
2 Hij die de lammen lopen liet hun dode krachten deed ontvlammen is zelf de weg tot waar geluk: ons levenspad, de Zoon van God
3 Hij die de armen voedsel gaf met overdag hen kwam verwaren is zelf het woord dat waarheid spreekt: het levend woord, de Zoon van God
4 Hij die de doven horen deed hun eigen oren deed geloven is zelf het woord dat waarheid spreekt: het levend woord, de Zoon van God
Zending en zegen

Heenzending en zegen;
Meeluisteren be-amen (gezongen)

image.pngOrgelspelInzameling van de gaven. Graag uw gaven overmaken.
 
  1. Wereldiaconaat  (zie toelichting)
2. Plaatselijk kerkenwerk rek. NL84 RABO 0375560815 (Protestantse Gemeente te Zoutelande)Zondagsbrief
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een spoedig herstel, naar mevr. Eveline Rhemrev - Kruit, die revalideert in Goes. Haar adres is: Erasmuspark, Troelstralaan 162, Topkamer 4, 4473 XZ Goes

Inzameling van de gaven toegelicht:
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Eén van de programma’s van Kerk in Actie is op de training gericht van medewerkers van lokale partnerorganisaties in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te late leven en daarnaast andere projecten. Maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van “rampenbestrijding Bangladesh”. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh.

Zondag 14 februari 2021, om 10.00 uur, gaat voor ds. T. Don 

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag, 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken en beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 09-05-2021 om 9:30u
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 13-05-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 16-05-2021 om 9:30u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.