Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Kerkbestuur

Het kerkbestuur wordt gevormd door drie "groepen", in kerkelijke termen colleges genoemd.

Dit zijn de ouderling-kerkrentmeesters, de taakgroep pastoraat en de diakenen.

Daarbij horen dan nog de secretaris (scriba) en de predikant.

In de vervolgrubrieken vindt u de namen en contactgegevens.

 

Het kerkbestuur (kerkenraad) vergadert tweemaandelijks.

In de tussenliggende maanden komen de afzonderlijke colleges bijeen.

Voorzitter van de kerkenraad is mevr. Barbara de Kort.
Contact : mail@barbaradekort.nl

Schroom niet een vraag of reactie te geven!

terug