Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, donderdag 18 mei 2023, aanvang 9.30 uur 

 

ouderling van dienst Ineke Kusse

diaken van dienst Ko de Witte

kerkrentmeester Matty Jesmiatka

organist Cees Sanderse

lector Jos Boot

voorganger ds. Maria Baan

koster Jasper Overgaauw beeldpresentatie Ad Stroo en Jos Boot


Hemelvaartsdag

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

 

Lied van de intocht –  LB 326: 1, 2, 3 en 4

 

Bemoediging  

 

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, waarna allen gaan zitten

 

Vervolg intochtslied - LB 326: 5 en 6

 

Kyriëgebed -  na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Glorialied - LB 659: 1,2,3,4,5 en 6

 

Inleiding op het thema

 

De Schriften

 

Begroeting  

 

vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Tweede Testament - Lucas 24: 36-53

 

Lied - LB 661: 1,2,3,4,5 en 6

 

Overweging

 

Gebeden en gaven

 

Orgelspel

 

Lied - LB 662: 1,2,3 en 4

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’, 

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 655: 1, 2, 3, 4 en 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen (allen (gezongen): 

 


Orgelspel

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* Er is vandaag geen kindernevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak) – – Samen voor Zin
Het samenwerkingsverband Samen voor Zin biedt geestelijke verzorging voor cliënten met een beperking in samenwerking met zorginstellingen en levensbeschouwelijke organisaties in Zeeland. Hierin doen Tragel, ‘s Heeren Loo, Gors en Philadelphia mee.
De geestelijke verzorging bestaat uit:
- Ondersteuning bij het betekenis en zin geven aan het
leven van cliënten.
- Sluit aan bij de levensbeschouwing van cliënt.
- Sluit aan bij het sociaal netwerk van de cliënt.
- Cliënten nemen zo veel mogelijk deel aan de
maatschappij.
Uw bijdrage kunt u geven in de collecte, maar u kunt
ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van
uw diaconie. Het bankrekeningnummer staat in de kop
van uw gemeente.

 

2. Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. 

U bent van harte welkom!

 

* Aankomende zondag 21 mei gaat ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
 
terug