Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Gebrandschilderde ramen

Raam 1 (Zuidzijde): 

Raam 2 (Midden):
 

Raam 3 (Noordzijde): 


Volledige beschrijving van de ramen:

 
In de zuidmuur van de kerk zijn na de restauratie van 1948 drie gebrandschilderde ramen, een geschenk van de plaatselijke bevolking, geplaatst.
 
Het ontwerp voor deze ramen is van Huub Loontjens uit Amsterdam. De ramen zijn door de heer N. de Regt van de firma Prins uit Vlissingen gemaakt.
In het middenraam is Openbaring 5:1-14 uitgebeeld met andere elementen uit Openbaring en Ezechiël. Aan het linker- en rechterraam liggen met name Ezechiël 1 en Openbaring 4:4-8 ten grondslag.
 
Linker-  en rechterraam
 
De profeet Ezechiël krijgt een visioen waarin de heerlijkheid en majesteit van de Heer zichtbaar wordt. De profeet bevindt zich in ballingschap aan de rivier de Kebar.
 
Op het linker- en rechterraam is dit visioen, bestaande uit vier indrukwekkende wezens, uitgebeeld. Wezens met vier vleugels. De vier vleugels stellen Gods macht voor die zich uitstrekt over de vier windstreken.
Op de vleugels zijn ogen aangebracht. Deze worden beschouwd als de ogen van God, voor Hem is niets verborgen.
De vier gezichten van elk van deze wezens lijken op die van een mens, een leeuw, een rund en een arend.
Een vroeg kerkelijke traditie die teruggaat tot kerkvader Irenaeus, heeft deze wezens geïnterpreteerd als de vier evangelisten. Matteüs wordt voorgesteld door een mens, Marcus door een koninklijke leeuw, Lucas door een krachtige stier en Johannes door een adelaar.
 
De snelle verbreiding van het evangelie door de Heilige Geest is afgebeeld door de vuurkolom en de vlammende raderen.
 
Middenraam 
Op het middenraam is een geheimzinnig boek met zeven zegels afgebeeld. De inhoud van het boek is alsnog verborgen achter zeven zegels. In de apocalyptiek duidt de zevenvoudige verzegeling op de volkomen ontoegankelijkheid voor de mens. Het boek bevat profetische geschiedschrijving betreffende verleden heden en toekomst.
 
Alleen het Lam is waardig de boekrol te openen. Het Lam, dat gezeten is op de troon (Openbaring 5:6) heeft de macht de toekomst te ontsluiten. Het Lam staat voor Jezus Christus. Het Lam is geslacht, gestorven en opgestaan. Christus regeert en leidt de wereld naar de toekomst.
 
De gemeenten worden voorgesteld door zeven kandelaren (Openbaring 1:12). De Christelijke Kerk verkondigt het evangelie aan de wereld. Het evangelie stroomt van het boek af als de vier paradijsstromen.
 
De reiniging van de wereld van alle zondige smetten wordt afgebeeld door de glazen zee vermengd met vuur (Openbaring 15:2).
Op het middenraam zijn ook de vier wielen afgebeeld uit het visioen van Ezechiël.
 
 
Naar: Ramen die een verhaal vertellen, M. Duthler. 

(Mevrouw Miranda Duthler was stagiaire in 2004 op de Willibrordusschool te Zoutelande)


 
terug