Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Voorwaarden verhuur

PROTOCOL VOOR HET GEBRUIK VAN DE CATHARINAKERK DOOR
DERDEN ANDERS DAN VOOR BIJEENKOMSTEN ONDER LEIDING VAN
DE KERKERAAD
 
Algemene Voorwaarden
1. Degene aan wie de Catharinakerk (hierna: de kerk) wordt verhuurd en ter beschikking wordt gesteld gebruikt de kerk uitsluitend zelf voor het overeengekomen doel. Het is hem niet toegestaan de kerk aan derden geheel noch gedeeltelijk, tegen vergoeding noch om niet ter beschikking te stellen.
2. De huurder moet zich realiseren dat hij een monumentale kerk huurt. Het is daarom aan de verhuurder voorbehouden om activiteiten te weigeren die zich niet verhouden met de aard van het gebouw.
3. De huurder moet personen die namens de verhuurder met controle belast zijn te allen tijde toegang verlenen. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor politie-, brandweer en belastingambtenaren. De door deze personen gegeven voorschriften en aanwijzingen moeten opgevolgd worden door zowel de huurder als bezoekers van de kerk.
4. De bediening van de elektrische, geluids-, verwarmings- en overige apparatuur van de kerk is uitsluitend voorbehouden aan de verhuurder of door hem daartoe aangewezen personen.
Schade ten gevolge van overtreding van dit verbod moet de huurder vergoeden, ook al is deze door een bezoeker veroorzaakt.
5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of verlies van muziekinstrumenten of andere apparatuur, kleding e.d. welke de huurder of een bezoeker in de kerk zijn gebracht.
6. De huurder huurt de kerk zoals deze is ingericht en brengt hierin geen wezenlijke wijziging of verandering aan tenzij hiervoor bij het afsluiten van de huurovereenkomst of bij het overleg tussen huurder en facilitaire dienst, afspraken zijn gemaakt.
Aan het einde van de gebruiksperiode dient de kerk – maximaal 2 uur na afloop van het evenement – te zijn teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De daarna naar de mening van de verhuurder noodzakelijke
schoonmaakkosten komen voor rekening van de huurder.
Zie ook voorwaarden 8 en 9.
7. Huurder mag geen ruimten betreden of faciliteiten gebruiken welke niet uitdrukkelijk door hem zijn gehuurd. In geen enkele wand mag worden gespijkerd, geboord of wat dies meer zij! De huurder verplicht zich eventuele toegebrachte schade te vergoeden. Voor het plaatsen of aanbrengen van bloemversiering moet de huurder hierover vooraf overleggen met de verhuurder en diens aanwijzingen opvolgen. Na afloop dient de huurder de bloemversiering te verwijderen, tenzij anders is overeengekomen met de verhuurder.
8. De huurder dient de kerk te allen tijde bezemschoon op te leveren. Huurder maakt zelf het pand schoon of betaalt voor inhuur van de schoonmaak. Dit betreft de schoonmaak op basis van normaal gebruik van het gehuurde en betreft vegen/zuigen en dweilen van het gehuurde.
De vervolgens naar de mening van de verhuurder nog noodzakelijke schoonmaakkosten komen voor rekening van de huurder.
9. Indien het nog noodzakelijk is de toiletten te reinigen, gebeurt dit in opdracht van de verhuurder voor rekening van de huurder. Alle schoonmaakkosten komen voor rekening van
de huurder. Huurder mag geen zaken of afval achterlaten, ook geen oud papier. Gebeurt dit toch, dan wordt dit op kosten van de huurder verwijderd en opgeruimd.
10. De huurder is tegenover de verhuurder ten volle aansprakelijk voor alle schade welke tijdens de huurperiode – inclusief opbouw/voorbereiding en afbraak/opruimen – wordt aangericht door hem, zijn gasten en voorts een ieder die door hem tot het gehuurde wordt toegelaten.
Voorts is huurder ten volle aansprakelijk voor de gevolgen van overtreding van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en van de huurovereenkomst. Eventuele gebreken moeten voor aanvang van het evenement aan de beheerder kenbaar worden gemaakt. Achteraf melden wordt gezien als ontstaan tijdens verblijf huurder!
11. Elektrische apparatuur: er mag slechts gebruik gemaakt worden van goedgekeurde, veilige apparatuur, hulpmiddelen, gereedschappen en kabels die voldoen aan de norm NEN3140, een en ander in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving. De 220/230 Volt stopcontacten mogen, inclusief piekstroom, per groep niet zwaarder worden belast dan met 16 ampère.
12. Het orgel wordt alleen verhuurd aan een gastorganist die naar het oordeel van de verhuurder capabel wordt geacht om het orgel op verantwoorde manier te bespelen en van wie de naam in de overeenkomst wordt vermeld. Hij/zij moet een schriftelijk aantoonbaar diploma kunnen overleggen. In geval een gastorganist wordt ingeschakeld is huurder ten volle verantwoordelijk voor eventuele schade welke deze aan het orgel aanricht.
13. Indien er bij het orgel tijdelijk lampen worden geplaatst, dienen deze op ruime afstand van het orgel te komen, dit ter bescherming van het orgel. Dit alles op aanwijzing van de beheerder.
14. Minimaal twee weken voor de huurdatum zal de verhuurder geïnformeerd worden over de gewenste aanvullende faciliteiten tijdens de huurperiode.
15. Op voorschrift van de brandweer mogen maximaal 250 bezoekers bij één evenement worden toegelaten.
16. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of verlies van eigendommen van huurder, zoals muziekinstrumenten of andere apparatuur, kleding etc., welke door de huurder of bezoekers in het gehuurde gebouw zijn binnengebracht.
17. In de kerkruimte en de nevenruimten geldt een rookverbod. Het gebruik van open vuur of een rookverwekkende installatie in de kerk is ten strengste verboden. Kaarsen mogenworden gebrand in solide kaarsenhouders die niet in de buurt van brandbare objecten zijn opgesteld. Het risico van kaarsvet op de vloer moet worden vermeden omdat dit de vloer beschadigt.
In geval van brandalarm dient de huurder meteen telefonisch contact op te nemen met de beheerder, van wie het telefoonnummer bij de oplevering aan huurder ter hand wordt gesteld.
18. Een begrafenisdienst krijgt voorrang. Dagdelen zullen indien mogelijk worden ingekort of verschoven. Dit zal worden afgesproken in onderling overleg tussen verhuurder en huurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepaling voortvloeiende schade, hoe ook genaamd.
19. Voor de verkoop van zwakalcoholische dranken tijdens de huurperiode dient de huurder ontheffing aan te vragen van Artikel 35, lid 1 van de Drank- en horecawet. Als de huurder enige vorm van catering wenst moet hij dit met de verhuurder overleggen.
20. Verkoop van artikelen kan alleen plaatsvinden na vooraf gevraagde en verkregen toestemming van de verhuurder tegen nader te bepalen voorwaarden.
21. Naast de huur betaalt de huurder de kosten van verwarming van het gebouw in zoverre daar gebruik van wordt gemaakt. De verwarmingskosten bedragen € 50,- voor een dagdeel.
22. De huurder is aansprakelijk voor de afdracht van alle auteursrechterlijke en nabuurrechterlijke vergoedingen (waaronder Buma/Stemra) en vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak uit dien hoofde.
23. Bij ordeverstoring in de kerk is er sprake van wanprestatie en behoudt de verhuurder zich het recht voor om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de huurder verplicht is op eerste sommatie van de verhuurder de kerk geheel te ontruimen.
24. Verhuurder heeft het recht om de voorwerpen te verwijderen, die in de kerk zijn binnengebracht door de huurder of bezoekers en die naar algemeen geldende normen aanzetten tot haat jegens bepaalde personen of groepen, zulks naar het uitsluitende oordeel van de huurder.
25. Vanwege de toegankelijkheid voor hulpdiensten zoals brandweer, ambulance en politie dient de ruimte voor de hoofdingang vrij te blijven.
26. Betaling van de huursom dient te geschieden uiterlijk 2 weken vóór de huur door overmaking op de bankrekening van PKN Zoutelande met vermelding van huurdatum/-data en nummer van de huurovereenkomst.
27. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de huurpenningen is verhuurder gerechtigd de invordering al of niet door derden te laten plaatsvinden. Alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, komen voor rekening van de huurder.
28. De huurder dient zich te houden aan de met hem/haar gemaakte aanvullende afspraken.
29. De verhuurder beslist in die gevallen waarin deze huurvoorwaarden niet voorzien.
 
Annuleringsbepalingen
30. Indien huurder tot annulering van de huurovereenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van rechten, voortvloeiende uit de overeenkomst, geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling.
Deze schadeloosstelling is:
a. 35% van het huurbedrag indien (schriftelijke) annulering meer dan 2 maanden voor de begindatum van de huurperiode valt;
b. 70% van het huurbedrag indien (schriftelijke) annulering meer dan één maand voor de begindatum van de huurperiode valt;
c. 100% van het huurbedrag indien (schriftelijke) annulering binnen één maand voor de begindatum van de huurperiode valt.
 
Vastgesteld op 18 maart 2013, versie 1.0
terug