Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 4 dec 2022 - Tweede advent

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 4 december 2022, 

aanvang 10.00 uur

 

Tweede zondag van Advent, dienst van Schrift en Tafel

 

ouderling van dienst        René Molenaar

diaken van dienst            Henny van Os, Ad Stroo

kerkrentmeester            Wim Duvekot

lector                    Jos Boot

organist                Arie Hoek

voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Marian van den Berg

koster                    Rianne Vos

beeldpresentatie            Lies en Jan Janse

 

Met medewerking van de cantorij, onder leiding van Ad Stroo

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –    LB 463: 1,2,3,4 en 5, (1 en 3 cantorij)

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

 

Drempelgebed  - waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg intochtslied:    LB 463: 6,7 en 8 (7 cantorij)

 

Gedichtje lezen door: Aleonora

 

Twee kaarsen als een teken,
als lichtjes in de nacht.
Zo laat God aan ons weten:
Ik geef je nieuwe kracht. 

 

Aansteken van de adventskaars door: Rodrigo

 

Projectlied:

 

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 

 

tweede zondag (Ruth): 

Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 

waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 

Zo spreekt de hemel met haar stem

en het wordt feest in Betlehem. 

 

Moment met de kinderen bij het standbeeld 

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Gebed om ontferming

 

Lied: -    LB 80: 1, 4, 6 en 7 (1 Cantorij)

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting:  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament–  Ruth 1: 6 - 19; 4: 13 - 17

 

Lied -  LB 787: 1,2,3 en 4 (1 en 3 Cantorij)

 

Lezing uit het Tweede Testament – Matheüs 13: 54 - 56

 

Lied –  LB 446: 1, 2, 3, 4 en 5 (2 en 4 Cantorij)

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Dienst van de Tafel

 

Dankgebed en voorbeden

 

Inzameling van de gaven

 

De diaken brengt de avondmaalstafel in gereedheid

 

Nodiging

v. Gesterkt door het Woord van de Schrift

mogen wij ons nu verzamelen rond de tafel

waar de Heer spreekt door brood en wijn.

Komt dan, al wie gelooft in zijn Naam,

en deelt in de Maaltijd

die Hij voor ons heeft aangericht.

 

Lied- LB 385: 1, 2, 3 en 4 (1 en 3 Cantorij)

 

Tafelgebed 

 

v. De harten omhoog naar God!

g. ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!

v. Dank de Heer, onze God!

g. WIJ WILLEN GOD DANKEN

v: U danken wij, God onze Heer, God van overal en altijd,

van mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde,

die alles goed maakt en alles vasthoudt: heilig is uw Naam!

g: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.

 

Ja, kom tot ons Heer; 

want U wekt in ons verwachtingen, 

U hebt naar ons omgezien 

en U over ons ontfermd.

Met uw liefde herschept U de aarde, 

geeft Gij ons ruimte.

Een weg van vrede ontvouwt zich 

een morgen gloort,

en beschijnt hen die zijn gezeten 

in de schaduw van de dood.

 

Zo doet Gij uw schepping goed.

En daarom zingen wij met hart en ziel mee

met Zacharias, met Maria en met allen die door de tijden 

als wachters in de nacht gezeten in het duister

gezongen hebben van het licht van uw dag.

Met hen verheffen wij ook vandaag onze stem

en zingen wij:

 

Cantorij

 

404b:    Heilig, heilig,

heilig o Heer van alle machten,

hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge!

Gezegend die daar komt in de naam van de Heer!

Hosanna in den hoge!           
 

LB 408b: I Cantorij. II Gemeente, I+II Allen

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Gezegend zijt Gij, om Jezus, 

uw knecht, uw zoon en profeet,

die uw liefde gestalte gaf,

en die stem gaf aan onze hoop,

die gerechtigheid omhelsde, 

en één en al ontferming was.

Hij is het, die ons nog immer leidt, en onze handen vult

sinds die nacht  waarin Hij werd overgeleverd,

Want Hij heeft die nacht het brood genomen.

Hij dankte U, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen

met de woorden:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Doet dit tot mijn gedachtenis.

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn.

Hij dankte U en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt deze bekeren drinkt hier allen uit.

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,

dat voor  u vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.

 

Telkens als we samenkomen rond de tafel 

deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.

g: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.

 

Zend uw Geest uit over ons mensen, 

over dit brood en deze wijn, 

over heel uw kerk.

Dan blijft ook in ons de verwachting gewekt

dan wordt ook in ons 

uw Woord tot vrucht en groeit de hoop.

Wek op uw macht, uw overmacht aan liefde

en bevrijd wie nog huizen in de zware schaduwen 

in een duister land.

Breng hen met ons bijeen in uw Rijk van vrede.

 

v. Het lichaam van Christus, brood uit de hemel.

v. Het bloed van Christus, wijn van het Koninkrijk.

 

Dankgebed
 

V: Heer, wij danken U dat we door Uw zoon

zo innig zijn verbonden met U.

Laat deze viering, het delen van brood en wijn,

ons dagelijks nieuwe kracht geven

om in liefde vrucht te dragen. 

Laat ons een levend teken zijn 

van Uw aanwezigheid op aarde

die heel de schepping draagt.

Amen.

 

Slotlied – LB 462: 1,2,4 en 6 (1 Cantorij)

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de fam. Scheele, Zwinstraat 18. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:
 

1. Diaconie: Kerk in actie – wereldddiaconaat
Creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië
en Irak. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land
zijn ontvlucht zijn de meesten terecht gekomen in de
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten over de hele wereld. Geefaan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van collecte Syrische vluchtelingen.
 

2. Noodhulp aan Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

* Bijbelse dagkalenders- Er zijn weer Bijbelse dagkalenders. Ze liggen in de wandelkerk en kosten € 7,00 per stuk.

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Gasten

Een speciaal welkom aan u die als (vakantie)gast deze kerkdienst bezoekt. Fijn dat u in ons midden bent.

Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente Zoutelande verwijzen wij u graag naar de Kerk-App PG Zoutelande die u via onderstaande QR-code kan downloaden. 

Als u vaker onze kerkdiensten bezoekt en u vindt het fijn om meer bij onze kerkelijke gemeente betrokken te zijn kunt u via deze Kerk-App (rechtsonder Profiel) uw contactgegevens invullen.

 

 

* Volgende week zondag 11 december gaat ds. J. Beijer voor in de dienst.

 

 * Op dinsdag 13 december voert het Willebrordensemble de "Ceremony of Lessons and Carols" uit in de Odulphuskerk te Meliskerke. Het koor zingt composities van o.a. Hammerschmidt, Telemann en Crüger. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Na afloop is er een collecte ter dekking van de gemaakte kosten.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com 


 
terug