PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 25 april 2021 zondag 25 april 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 25 april 2021, 9.30  uur

ouderling van dienst                  Jos Boot           
diaken van dienst                     Nel Brasser
kerkrentmeester                       Matty Jesmiatka           
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                   Piet de Nooijer
koster                                      Nelie Bliek
beeldpresentatie                       Ciska Dijkers en Bram Bliek                  

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 212: 1,2,3 en 4

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet loslaat het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Vervolg lied van de intocht: LB 212: 5

Inleiding

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – Antifoon: LB 640d + LB 98: 1, 3 en 4 + antifoon LB 640d

Tekst antifoon:
Halleluja! Zing voor God een nieuw lied,
Want Hij heeft wonderen gedaan. Halleluja!

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Ezechiël 34: 1 - 10

Lied – LB 23c: 1,2,3,4 en 5

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 10: 11 – 21

Lied – NLB 653: 1, 6 en 7

Verkondiging

Orgelspel

Lied – NLB 650: 1,2,3,4 en 7

Geloofsbelijdenis (Verenigde Kerk van Canada)

Wij zijn niet alleen,
wij leven in Gods wereld.
Wij geloven in God:
die de schepping tot stand heeft gebracht
en daar nog steeds mee doorgaat,
die gekomen is in Jezus Messias,
het Woord dat vlees geworden is,
om te verzoenen en om nieuw te maken,
die in ons en anderen werkt
door de Geest.
Wij vertrouwen op God.
Wij zijn geroepen om de kerk te zijn:
om Gods aanwezigheid te vieren,
om lief te hebben en anderen te dienen,
om recht te zoeken en weerstand te bieden aan het kwade,
om Jezus te verkondigen, die is gekruisigd en opgestaan,
onze rechter en onze hoop.
In leven en in dood, in leven voorbij de dood
is God met ons.
Wij zijn niet alleen.
God zij dank!

Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – NLB 654:1,2,4 en 6


Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


OrgelspelZondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. C. Francke-Ovaa, Sloestraat 52.

*Vanmiddag wordt de Heilige Doop bediend aan Tobias Jorian Vos, zoon van Wouter Vos en Myrna Boogaard.   De dienst begint om 15.30 uur en kan bekeken worden via Kerkdienstgemist. De kinderen van de kindernevendienst hebben rond die tijd ook een online kindernevendienst, en zullen de doop met ons meekijken.

Inzameling van de gaven toegelicht: Binnenlands diaconaat- Vrolijkheid in asielzoekerscentra.
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. Maak een bijdrage over op NL89ABNA 0457 457 457
Ten name van Kerk in Actie onder vermelding van De Vrolijkheid.

Volgende week zondag 2 mei 2021 gaat ds. Maria Baan voor. Aanvang 9.30 uur.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 09-05-2021 om 9:30u
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 13-05-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 16-05-2021 om 9:30u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.