PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Goede vrijdag 2 april 2021 Goede vrijdag 2 april 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, 
Goede Vrijdag, 2 april 2021
ouderling van dienst                 Ineke Kusse 
diaken van dienst                     Nel Brasser                  
kerkrentmeester/collectant        Aart Walraven 
organist                                   Arie Hoek 
voorganger                              ds. Maria Baan              
koster                                      Rianne Vos
beeldpresentatie                       Ciska Dijkers-Francke en Bram Bliek
Zanggroep                               o.l.v Ad Stroo
Lectoren                                  Nelie Bliek en Rianne Vos
Deze viering van Goede Vrijdag heeft de vorm van een Kruisweg. De kruisweg is een godsdienstoefening waarbij christenen al biddend, zingend en mediterend langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken. Daarmee wordt de Kruisweg een oefening van devotie en meditatie. Biddend en zingend/luisterend naar zang overwegen wij het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties, halteplaatsen. De kruiswegstaties zijn geschilderd door Sieger Köder.

Stilte

Lied 582: 1 – 5 

Drempelgebed
 
 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 
De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb.’ Toen Jezus dat zei gaf één van de dienaren die erbij stonden, hem een klap in het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?’ Jezus zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dat wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u mij dan?’ Daarna stuurde Annas Hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester. Johannes 18: 19-24

Korte overweging

Koraal:
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, 
dass man ein solch scharf Urteil hast gesprochen?
 
 1. Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Korte overweging
 
 1. Jezus valt onder het kruis

Korte overweging

Gebed
 
 1. Jezus ontmoet zijn moeder

Lied: NLB 583 
 
 1. Simon van Sirene helpt het kruis te dragen 
Nu brachten de soldaten Hem het paleis binnen, dat wil zeggen het pretorium, en riepen de hele afdeling bij elkaar. Zij hingen Hem een purperen kleed om, vlochten een doornenkroon en zetten Hem die op. Vervolgens gingen zij Hem het saluut brengen: “Gegroet, koning der Joden.” Zij sloegen Hem met een rietstok op het hoofd, bespuwd en Hem en brachten Hem hulde door op de knieën te vallen. Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden, ontdeden zij Hem van het purperen kleed, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan en voerden Hem weg om Hem te kruisigen. Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot het dragen van het kruis.                     Marcus 15: 16 – 22

Lied: gezang 187: 1

Korte overweging

Koraal:
Wer hat dich so geschlagen, mein Heil und dich mit Plagen, zu übel zugericht?
 
 1. Veronica droogt het gezicht van Jezus

Korte overweging
 
 1. Jezus valt voor de tweede keer

Korte overweging

Lied: NLB 574: 1 en 2
 
 1. Jezus troost wenende vrouwen 

Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: ‘Gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: ‘val op ons neer!’ en tegen de heuvels: ‘bedek ons!’ Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’  Lucas 23:27-31

Korte overweging
 
 1. Jezus valt voor de derde keer

Korte overweging
 
 1. Jezus wordt van zijn kleding beroofd

Korte overweging
 
 1. Jezus wordt aan het kruis geslagen
Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.                                                           Matteüs 27:35-44
 
 1. Jezus sterft aan het kruis 
Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’ Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’ Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’                                                                                      Matteüs 27:45-54

Koraal:
Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir.

De Paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Het beklag van God

Bloemenhulde aan het kruis

Orgelmuziek:   Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639, J.S. Bach, LB 796
 
 1. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen
Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.                        Matteüs 27:55,56
 
 1. Jezus wordt in het graf gelegd
Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan zitten.
                                                           Matteüs 27:57-61
Korte overweging

Zingen: LB 590: 1-5
Luthers Avondgebed              De viering wordt in stilte afgesloten
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.