PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 3 november 2019 zondag 3 november 2019
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 3 november 2019, 10.00 uur
dienst in het teken van 75 jaar bevrijd Zoutelande, 2 november 1944

70-kerk-1944

ouderling van dienst/lector        Jos Boot           
diaken van dienst                     Henny van Os-Koevoets 
kerkrentmeester/collectant        Wim Duvekot
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg 
leiding nevendienst                   Piet de Nooijer 
koster                                      Jasper Overgaauw
beeldpresentatie                       Jan Janse
m.m.v. Rogier Koppejan (lector); Cora Roelse-Boogaard en Alwin Kleinepier op Bugel
Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – ‘Wie ben ik?’ (tekst: D. Bonhoeffer; melodie: ps. 139)

Bemoediging   vg.         Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen    die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

Gezongen drempelgebed – LB 294 -waarna allen gaat zitten-
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299e (alleen ‘kyrie’; I en II allen)

Glorialied – gezang 467 (liedboek voor de kerken)

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje: ‘Licht van Pasen …’ 

De Schriften

Begroeting         vg.                  De Heer zal bij u zijn
                         allen                De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 66:1-12 

Lied – LB 66:5, 6, 7

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 4:35-41 (in Engelse taal)
Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Laten we oversteken." Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: "Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?" Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: "Zwijg stil!" De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: "Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?" Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: "Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?"

Lied – LB 352; allen 1, 4, 7; vrouwen 2, 5; mannen 3, 6

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 90a

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven – 1. Kerk in actie / zending** (lichtpaarse collectezak)                   2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

* Inleidende woorden op de gedachtenis van de gevallenen
* Wij herinneren ons … -allen gaan staan-; nadat de namen zijn gelezen door de heer Brian Terry antwoorden we: We will remember them
* Lied – LB 247:1, 3, 5 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 756; allen 1, 2, 5, 8; vrouwen 3, 6; mannen 4, 7

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw J. Dingemanse-Janse, Langstraat 26. Zij keerde op vrijdag 25 oktober terug uit het ziekenhuis. Ook gaan er bloemen als groet en ter bemoediging naar Wim Geelhoed, De Bellink 12, die enige dagen verbleef in het ADRZ te Goes.
Achter in de kerk liggen op een tafel kaarten waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaarten vergezellen de bloemengroet.
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
** Inzameling van de gaven toegelichtGoede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. 
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee? 
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia

Dankstondviering: op woensdag 6 nov. a.s. wordt de Dankdienst voor Gewas en Arbeid gevierd, gezamenlijk met onze buurgemeente. Deze keer in de Odulphuskerk te Meliskerke; aanvang 19.30 uur. Goed en zinvol om voor de dienst te beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Graag aanmelden tot 4 november via:  of telefonisch bij Ineke Kusse 06 21680207 of bij Jos van Keulen 06 48350211. Verwelkoming vanaf 17.30 uur .
* In de dienst op zondag 10 november a.s. gaat voor ds. R. Poesiat uit Koudekerke.      
Maandag 4 november (morgen) om 10.30 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in de Catharinakerk i.a.v. de burgemeester, Luctor et Emergo en schoolkinderen. Tevens is er de boekpresentatie van “Wie waren zij?”. Aansluitend volgt bloem- en kranslegging. Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst in de kerk is het genoemde boekje te koop à € 5.
Om 13.30 uur is er een herdenking bij het graf van Mac Leod en om 14.15 uur is er een bijeenkomst bij het monument van Reginald James (fietspad achter camping Janse).
* Aanstaande maandag 4 november mag u weer de kopij voor het kerkblad inleveren, voor 18.00 uur:        
Kliederkerk in Onderdak – Biggekerke. Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor iedereen, van 0 tot 99 en daarboven. Dit kunnen kinderen zijn met hun ouders, maar bijvoorbeeld ook grootouders. Kliederkerk wil er zijn voor mensen binnen en buiten de kerk en aan de rand van de bestaande kerken. Het thema is "huis op de rots". Zondagmiddag 10 november in het dorpshuis Onderdak in Biggekerke van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Gespreksavond Dietrich Bonhoeffer: "de broeder" 
Als er één vraag is die Bonhoeffer zijn hele leven heeft beziggehouden, dan is dat de vraag naar het wezen van de kerk. Wie is de kerk? Wat is de kerk? Waar is de kerk? Dietrich Bonhoeffer (1935) over de betekenis van de bergrede: “Ik geloof te weten dat ik eigenlijk dan pas innerlijk helder en werkelijk oprecht zou zijn als ik echt begon ernst te maken met de Bergrede. Hier is de enige krachtbron. Het herstel van de kerk komt zeker weten voort uit een soort van nieuw kloosterleven, dat met het oude alleen een compromisloos leven volgens de Bergrede in de navolging van Christus gemeen heeft. Ik geloof dat het de hoogste tijd is hiervoor de mensen te verzamelen.” De gespreksavond zal zijn op 12 november om 20.00 uur in de Klimop, Koudekerke.

 * Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
                                     
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10.00u
meer details

Eeuwigheidszondag
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Eerste Advent
datum en tijdstip 01-12-2019 om 10.00u
meer details

Zondag - Tweede Advent
datum en tijdstip 08-12-2019 om 10.00u
meer details

 
Actie voor Syriƫ
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.