PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 25 febr 2018 - 2e zondag van de 40 dagen tijd Zondag 25 febr 2018 - 2e zondag van de 40 dagen tijd

 
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 25 februari 2018 om 10.00 uur.


ouderling van dienst Jos Boot
diaken van dienst Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant Aart Walraven
organist René Molenaar
voorganger ds. Nicolette Vlaming (M’kerke-B’kerke)  
leiding nevendienst Piet de Nooijer
koster Wim de Visser


Orgelspel
Verwelkoming door de ouderling van dienst
Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht25 : 1 en 4

Bemoediging vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed – gevolgd door Lied 25:7
waarna allen gaan zitten-


Kyriëgebed; “Om de mensen, godverlaten…” Melodie Lied 801
Zingenderwijs 114 ( zie beamer )


Moment met en voor de kinderen. Project 40-dagentijd met de Zorgkoffer. Zingen: Lied AWN, deel 3, lied 28: “Kijk eens om je heen”

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
Geef elkaar een hand je bent nooit alleen
Want wij moeten delen, samen zingen, samen spelen
Ook al zijn we nog maar klein, samen spelen is pas fijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
Wij zijn in de wereld niet alleen
 
God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen
Ook al zijn we nog maar klein, God wil onze Vader zijn.

De Schriften

Begroeting vg. De Heer zal bij u zijn
allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament 1 Koningen 19: 9-18

Lied 892

Lezing uit het Tweede Testament Marcus 9: 2-10

Lied –368D

Verkondiging

Orgelspel

Lied –545

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven 40-dagen project ( zie toelichting )
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – “Wij zoeken stil Uw aangezicht…” Melodie Lied 836.
Zingenderwijs 173.

Wij zoeken stil Uw aangezicht, Uw stem verwachten wij
Ons hart is op Uw woord gericht waarmee Uw Geest ons pad verlicht
En onze nacht verdrijft ( 2x)
 
Ons bidden is een zoekend kind dat naar de toekomst vraagt.
Uw Geest waait krachtig als de wind waardoor Uw woord ons leven vindt
En ons naar morgen draagt. (2x)


Raak met die goede Geest ons aan en neem ons bij de hand
Laat onze ogen opengaan voor woorden die geschreven staan
Uw voetspoor in het zand. (2x)
Zending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen”


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer A.Stroo, Duinweg 31. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Het uitgangspunt van “Schuldhulpmaatje” is dat in principe aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning en hoop wordt geboden. De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij te keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden. Kerk in Actie nam het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project “Schuldhulpmaatje” van de grond te tillen. Binnen dit project worden “maatjes” opgeleid om mensen in
 
(beginnende) schuld te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding

* Volgende week zondag, 4 maart 2018, gaat onze eigen predikant, ds. Gerrit Ruitenburg, weer voor. Aanvang van de dienst: 10.00 uur. M.m.v. de cantorij. Koffie/thee na afloop.

*In de Veertigdagen tijd kunt U steeds op donderdag deelnemen aan een (sobere) maaltijd. De inloop is vanaf 17.30 uur in ’t Klokuus te Biggekerke. Wilt u mee eten dan dient u zich uiterlijk één dag voor de maaltijd aan te melden. Tel: 553208 of . De kosten bedragen 3,50 euro.
Aansluitend kunt u een Vesper bijwonen welke gericht zal zijn op bezinning. Aanvang van de Vesper: 19.00 uur in de Dorpskerk.

*Wie wil ook dit jaar weer meehelpen om onze kerk een jaarlijkse schoonmaakbeurt te geven? U bent zeer welkom op donderdagmorgen 1 maart. We beginnen om 9.00 uur. Het zou fijn zijn wanneer ook mannen zich melden. Voor inlichtingen: Rianne Vos, tel. 562207 of

*Voor de Actie Kerkbalans 2018 is toegezegd het bedrag van 68.732,50 euro. De kerkenraad dankt u allen hartelijk voor de door u toegezegde bedragen.

*De landelijke actie NL-doet vindt plaats op 9 en 10 maart. In het kader hiervan willen we dan de Boshut aan de binnenkant schilderen. We gaan 9 maart om 9 uur, samen met burgemeester Van der Zwaag van Veere , aan de slag om er iets moois van te maken. We zorgen voor een heerlijke lunch en zo nodig gaan we op zaterdag 10 maart verder. Zijn er mensen die mee willen helpen? Heel graag!! Opgave via site NL-doet of via de leden van de Boshutcommissie.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30u
meer details

Zomeravondconcert
datum en tijdstip 27-06-2018 om 20.30 uur
meer details

Familieconcert
datum en tijdstip 29-06-2018 om 16.00 u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.